ELLEN G. WHITE


"Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa."
1. Tess. 5:19,20

Profetoimisen lahja vaikutti Ellen G. Whiten palvelutyössä. Hän oli yksi seitsemännen päivän adventistien yhteisön perustajia. Hän on välittänyt innoitettua opetusta Jumalan kansalle, joka elää lopun aikana. Se 1800-luvun alkupuolen maailma, jossa Ellen White alkoi jakaa Jumalalta saamiaan sanomia, oli miesten maailma. Hän joutui profeetallisen kutsumuksensa vuoksi kriittisen tarkastelun alaiseksi. Mutta hän läpäisi raamatulliset kokeet ja jatkoi seurakunnan palvelemista saamallaan hengellisellä lahjalla 70 vuotta. Vuodesta 1844, jolloin hän oli 17-vuotias, aina vuoteen 1915, jolloin hän kuoli, hän sai yli 2000 näkyä. Tuona aikana hän työskenteli Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa. Hänen työnsä käsitti sielunhoitoa, ohjausta, uusien työmuotojen perustamista, saarnaamista ja kirjoittamista.

Ellen ei koskaan käyttänyt itsestään profeetan nimeä, mutta hän ei esittänyt vastalausetta, kun toiset nimittivät häntä profeetaksi. Hän selitti: "Varhaisessa nuoruudessani minulta kysyttiin useita kertoja: Oletko sinä profeetta? Olen aina vastannut, että olen Herran sanansaattaja. Tiedän, että monet ovat nimittäneet minua profeetaksi, mutta en itse ole vaatinut tuota nimitystä. - - Miksi en ole väittänyt olevani profeetta? Koska meidän aikanamme monet, jotka rohkeasti väittävät olevansa profeettoja, ovat häpeäksi Kristuksen asialle, ja koska minun työni sisältää paljon enemmän kuin mitä sana 'profeetta' merkitsee. - - En ole koskaan väittänyt olevani profeetta. Jos muut kutsuvat minua sillä nimellä, en käy väittämään vastaan. Mutta minun työni on kattanut niin monia alueita, että en voi kutsua itseäni muuksi kuin sanansaattajaksi." *1

["Huomaamme Raamatusta, että Jumala käytti ensisijaisena kommunikointikeinoinaan unia ja näkyjä. Profeetalliset unet olivat tärkeässä roolissa patriarkkojen aikana (1. Moos. 20-41), Danielin toiminnassa (Dan. 1-7) ja Jeesuksen syntymään liittyvissä tapahtumissa (Matt. 1:20; 2:12,19,22). Profeettojen kirjoituksissa puhutaan usein näyistä (Jes. 1:1; Hes. 1:1; Dan. 8:1; Ob.1:1; Nah. 1:1) samoin Apostolien teoissa (9:10; 10:3; 11:5; 16:9; 18:9)."

"Ellen White kuvaa kokemustaan seuraavasti: "Koska usein esitetään kysymyksiä, millaisessa tilassa olen näyn aikana ja sen jälkeen, haluan sanoa, että kun Herra näkee hyväksi antaa näyn, minut otetaan Jeesuksen ja enkelien seuraan ja olen täysin tietämätön maallisista asioista. En voi nähdä kauemmas kuin mitä enkeli minua ohjaa." (1 Selected Messages, s. 36.)

Vuonna 1868 hänen aviomiehensä James White esitti seuraavan kuvauksen vaimonsa fyysisestä tilasta näyn aikana. "1. Hän on täysin tietämätön kaikesta ympärillään tapahtuvasta. 2. Hän ei hengitä. - - [Se] on toistuvasti todistettu painamalla hänen rintaansa ja sulkemalla hänen suunsa ja sieraimensa. 3. Heti näyn alettua hänen lihaksensa jäykistyvät ja nivelensä lukkiutuvat, niin että mikään ulkopuolinen voima ei voi niihin vaikuttaa. - - 4. Näyn päättyessä kaikki on pimeää, tapahtuipa se päiväaikaan tai hyvin valaistussa huoneessa illalla. Hänen kykynsä erottaa jopa kaikkein kirkkaimpia esineitä, joita pidetään aivan hänen silmiensä edessä, palaa vain vähitellen." - Life Incidents, s. 272.

Monet tarkkailivat häntä näkyjen aikana. Esimerkiksi Joseph Bates kirjoitti: "Olen sittemmin nähnyt hänet useita kertoja näyssä kokouksissamme hänen monilla vierailuillaan New Bedfordissa ja Fairhavenissa ja myöskin Topshamissa, Mainessa. Joissakin noissa jännittävissä tilaisuuksissa läsnä olleet tietävät hyvin, millä mielenkiinnolla ja jännityksellä minä kuuntelin jokaista sanaa ja seurasin jokaista liikettä keksiäkseni petoksen tai suggestion vaikutuksen. Ja kiitän Jumalaa siitä, että minulla on ollut tilaisuus yhdessä muiden kanssa olla näkemässä näitä asioita. Voin nyt luottamuksella puhua itselleni. Uskon, että tuo työ on Jumalasta" (Kristillisiä kokemuksia ja opetuksia, s. 56.)." (Raamatun Sanoma, "Lahja", Kirjatoimi, 2009, s. 39,44.)]

Profeetallisten koetinkivien soveltaminen

Miten Ellen Whiten palvelutyö vastaa niitä vaatimuksia, joita Raamatun mukaan on profeetalle asetettava?

1. Sopusointu Raamatun kanssa
Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa sisältää kymmeniä tuhansia raamatunkohtia, joihin liittyy usein yksityiskohtaisia tulkintoja ja selityksiä. Huolellinen tutkimus on osoittanut, että hänen kirjoituksensa ovat johdonmukaisia, paikkansapitäviä ja täysin sopusoinnussa Raamatun kanssa.

2. Ennustusten paikkansapitävyys
Ellen Whiten kirjoituksissa on suhteellisen vähän ennustuksia. Jotkut niistä ovat parhaillaan täyttymässä, toiset odottavat täyttymystään. Mutta ne ennustukset, joihin voidaan soveltaa koetinkiviä, ovat täyttyneet hämmästyttävän tarkasti. Seuraavassa pari esimerkkiä hänen profeetallisesta näkökyvystään.

a. Nykyaikaisen spiritismin nousu
Vuonna 1850, jolloin spiritismi-liike, joka väittää olevansa yhteydessä henkimaailmaan ja kuolleisiin - oli vasta noussut esiin, Ellen White nimitti sitä viimeisten päivien petokseksi ja ennusti sen kasvavan nopeasti. Vaikka liike tuohon aikaan oli jyrkästi kristillisyyden vastainen, hän näki että tämä vihamielisyys muuttuisi ja että siitä tulisi arvostettu kristittyjen keskuudessa. *2 Tuosta ajasta lähtien spiritismi on levinnyt kaikkialle maailmaan ja saanut miljoonia kannattajia. Sen kristillisyyden vastainen asenne on muuttunut; monet nimittävätkin itseään kristityiksi spiritualisteiksi (spiritisteiksi). He väittävät, että heillä on oikea kristillinen usko ja että "spiritualistit ovat ainoita uskonnon edustajia, jotka ovat käyttäneet Kristuksen lupaamia lahjoja; näillä lahjoilla he parantavat sairaita ja osoittavat tulevaa tietoista ja edistyvää olemassaoloa." *3 He vieläpä väittävät, että spiritismi (tai spiritualismi, jota nimitystä spiritistit mieluummin liikkeestään käyttävät) "antaa sinulle tiedon kaikista suurista uskonnoista ja vielä enemmänkin: se antaa sinulle enemmän tietoa kristillisestä Raamatusta kuin kaikki selitysteokset yhteensä. Raamattu on spiritualistinen kirja." *4

b. Läheinen yhteistyö protestanttien ja katolilaisten välillä
Ellen Whiten elinaikana protestanttien ja katolilaisten välillä vallitsi kuilu, joka näytti estävän kaiken yhteistyön näiden kahden ryhmän välillä. Voimakas katolisuuden vastaisuus vallitsi protestanttien keskuudessa. Ellen White ennusti, että huomattavat muutokset protestanttisuudessa johtaisivat luopumiseen uskonpuhdistuksen perusteista. Tästä seuraisi, että erot protestanttien ja katolilaisten välillä vähenisivät, mikä johtaisi sillan rakentamiseen niitä erottavan kuilun yli. *5

Hänen kuolemansa jälkeiset vuodet ovat nähneet ekumeenisen liikkeen nousun, Kirkkojen maailmanneuvoston perustamisen, Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen ja protestanttien keskuudessa vallitsevan tietämättömyyden ja luopumisen niistä profeetallisen tulkinnan periaatteista, joita uskonpuhdistus edusti. *6 Nämä suuret muutokset ovat murtaneet maahan protestanttien ja katolilaisten väliset raja-aidat ja johtaneet lisääntyvään yhteistyöhön.

[c. Adventtisanoman leviäminen maailman kaikkiin osiin
"Seitsemännen päivän adventistit uskoivat aluksi toteuttavansa Kristuksen lähetyskäskyä saarnaamalla Pohjois-Amerikan siirtolaisille. Vuonna 1871 Ellen White kuitenkin kirjoitti: "Nuorten miesten pitäisi perehtyä vieraisiin kieliin, jotta Jumala voisi käyttää heitä välikappaleinaan pelastavan totuuden viemiseksi muille kansoille" (Life Sketches of Ellen G. White, s. 204). Vuonna 1874 hän näki vaikuttavan unen kolmannen enkelin sanoman viemisestä maailmalle. Unessa hänelle sanottiin: "Teillä on liian kapea käsitys tänä aikana tehtävästä työstä. - - Sanoma tulee leviämään voimalla maailman kaikkiin osiin, Oregoniin, Eurooppaan, Australiaan, meren saarille, kaikille heimoille, kielille ja kansoille. - -" (Life Sketches of Ellen G. White, s. 208,209.) Samana vuonna J. N. Andrewsista tuli seitsemännen päivän adventistien ensimmäinen virallinen lähetystyöntekijä. Hän meni lapsineen Sveitsiin, kolme vuotta myöhemmin John G. Mattesonin perhe lähetettiin Skandinaviaan. Nykyään adventistit toimivat yli 200:ssa YK:n tunnustamasta 229 maasta." (Raamatun Sanoma, "Lahja", Kirjatoimi, 2009, s. 86.)]

3. Kristuksen lihaan tulemisen tunnustaminen
Ellen White kirjoitti laajasti Kristuksen elämästä. Hänen asemansa Herrana ja Vapahtajana, hänen sovittava uhrinsa ristillä ja hänen parhaillaan tapahtuva palvelutyönsä välittäjänä hallitsevat Ellen Whiten kirjallista tuotantoa. Hänen kirjaansa Aikakausien Toivo (Desire of Ages) on väitetty yhdeksi kaikkein hengellisimmistä esityksistä, mitä koskaan on kirjoitettu Kristuksen elämästä. Hänen laajimmalle levinnyt kirjansa Tie Kristuksen luo (Steps to Christ) on johtanut miljoonia syvempään suhteeseen Kristuksen kanssa. Hänen teoksensa esittävät Kristuksen selvästi tosi Jumalana ja tosi ihmisenä. Hänen tasapainoiset raamatunselityksensä huolellisesti välttävät korostamasta Kristuksen kumpaakaan luontoa toisen kustannuksella. Näin hän on käsitellyt Raamatun omaan näkemykseen pitäytyen aihetta, joka on synnyttänyt niin paljon kiistoja kautta koko kristikunnan historian.

Ellen White käsittelee Kristuksen työn kokonaisuutta käytännöllisesti. Mitä näkökulmaa hän kosketteleekin, hänen keskeisin pyrkimyksensä on johtaa lukija läheisempään suhteeseen Vapahtajan kanssa.

4. Hänen palvelutyönsä vaikutus
Yli sata vuotta on kulunut siitä kun Ellen White sai vastaanottaa profetoimisen lahjan. Hänen kirkkokuntansa ja niiden elämä, jotka ovat noudattaneet hänen neuvojaan, ilmaisevat hänen elämäntyönsä ja sanomiensa vaikutuksen laadun.

"Vaikka hänellä ei ollut mitään virallista asemaa, vaikka hän ei ollut virkaan vihitty sananpalvelija eikä saanut kirkolta palkkaa ennen kuin vasta miehensä kuoleman jälkeen, hänen vaikutuksensa on muovannut seitsemännen päivän adventistikirkkoa enemmän kuin mikään muu tekijä Pyhää Raamattua lukuunottamatta." *7 Hän oli liikkeelle panevana voimana perustettaessa kirkon kustannustoimintaa, koulutoimintaa, lääkintälähetystyötä ja maailmanlaajuista lähetysohjelmaa, joka on tehnyt adventtikirkosta yhden suurimmista ja nopeimmin kasvavista protestanttisista lähetysjärjestöistä.

Hänen kirjoittamansa aineisto täyttää yli 80 kirjaa, 200 traktaattia ja 4600 aikausilehtiartikkelia. Saarnat, päiväkirjat, erityistodistukset ja kirjeet käsittävät lisäksi 60 000 käsikirjoitussivua.

Tämän aineiston kattama alue on hämmästyttävän laaja. Ellen Whiten käsittelemät aiheet eivät rajoittuneet vain muutamiin aloihin. Herra antoi hänelle neuvoja terveyden ja kasvatuksen alalta, perhe-elämästä, raittiudesta, evankelioinnista, kustannustoiminnasta, terveellisestä ruokavaliosta, lääkintätyöstä ja monista muista asioista. Kenties hänen kirjoituksensa terveyden alalta ovat herättäneet eniten huomiota, koska hänen näkemyksensä, joita hän esitti jo yli sata vuotta sitten, ovat saaneet nykyaikaisen tieteellisen tutkimuksen vahvistuksen.

Hänen kirjoituksensa keskittyvät Jeesukseen Kristukseen, ja ne korostavat kristillisen perinteen korkeita moraalisia ja eettisiä arvoja. Vaikka monet hänen kirjoituksistaan on suunnattu seitsemännen päivän adventisteihin, myös laajempi lukijakunta on osoittanut arvostusta hänen kirjallista tuotantoaan kohtaan. Hänen suosittu kirjansa Tie Kristuksen luo on käännetty yli sadalle kielelle ja sitä on myyty yli 15 miljoonaa kappaletta. Hänen suurin kirjallinen työnsä on arvostettu viisiosainen Aikakausien taistelu-sarja (ilmestynyt suomeksi myös 8-osaisena sarjana nimellä Alfa ja Omega), jossa käsitellään yksityiskohtaisesti Kristuksen ja Saatanan välistä suurta taistelua synnin ilmaantumisesta aina siihen asti kun se hävitetään maailmankaikkeudesta.

Hänen kirjoituksillaan on syvällinen vaikutus lukijaansa. Andrewsin yliopiston yhteydessä toimiva seurakuntatoiminnan laitos toteutti äskettäin tutkimuksen, jossa vertailtiin hänen kirjojaan säännöllisesti lukevien adventistien asenteita ja käyttäytymistä niihin, jotka eivät lue hänen kirjojaan. Tutkimuksessa ilmeni hänen kirjoitustensa voimakas vaikutus. Tutkimuksessa päädyttiin seuraaviin johtopäätöksiin: "Lukijoilla on läheisempi suhde Kristukseen, he tuntevat suurempaa varmuutta Jumala-suhteessaan ja ovat paremmin selvillä hengellisistä lahjoistaan. He suhtautuvat myönteisemmin yleiseen evankeliointityöhön ja tukevat varoillaan muita alttiimmin myös paikallisia lähetyskohteita. He ovat valmiimpia todistamaan ja he todellisuudessa osallistuvatkin aktiivisemmin lähetysohjelmien toteuttamiseen. He ovat ahkerampia tutkimaan päivittäin Raamattua, rukoilemaan toisten ihmisten puolesta, osallistumaan seurakunnallisiin tilaisuuksiin ja pitämään perhehartauksia. He suhtautuvat seurakuntaansa myönteisemmin." *8

Profetian henki ja Raamattu

Ellen Whiten kirjoitukset eivät ole Raamatun korvike. Niitä ei voida asettaa samalle tasolle. Pyhä Raamattu on ainoa normi, jolla hänen kirjoituksensa ja kaikkien muidenkin kirjoitukset on arvosteltava.

1. Raamattu on korkein normi
Seitsemännen päivän adventistit antavat täyden tukensa uskonpuhdistuksen periaatteelle sola scriptura, jonka mukaan Raamattu on oma selittäjänsä ja yksin Raamatun on oltava kaikkien oppien perustana. Adventtikirkon uranuurtajat päätyivät opillisiin peruskäsityksiinsä Raamattua tutkimalla. He eivät saaneet näitä oppeja Ellen Whiten näkyjen kautta. *9

Ellen White itse uskoi ja opetti, että Raamattu oli seurakunnassa korkein auktoriteetti ja normi. Ensimmäisessä kirjassaan vuodelta 1851 hän lausui: "Suosittelen sinulle, kallis lukija, Jumalan sanaa uskosi ja elämäsi ohjeeksi. Sen sanan kautta meidät tuomitaan." *10 Hän ei koskaan muuttanut näkemystään tässä asiassa. Monia vuosia myöhemmin hän kirjoitti: "Jumala on sanassaan antanut ihmisille kaiken tarpeellisen tiedon pelastuksesta. Pyhät kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja erehtymättömänä ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten koetinkiven." *11 Vuonna 1909, puhuessaan viimeisen kerran adventtikirkon yleiskokouksessa, hän avasi Raamatun, kohotti sitä kädessään kuulijakunnan edessä ja sanoi: "Veljet ja sisaret, minä suosittelen teille tätä Kirjaa." *12

Vastauksena niille uskoville, jotka pitivät hänen kirjoituksiaan lisäyksenä Raamattuun, hän kirjoitti: "Otin kalliin Raamatun ja asetin sen ympärille useita osia sarjasta Testimonies (Todistuksia seurakunnalle). - - Monikaan teistä ei tiedä, mitä todistukset todella sisältävät. Te ette myöskään tunne Raamattua. Jos olisitte valinneet Jumalan sanan tutkistelunne aiheeksi - - ette olisi tarvinneet Todistuksia. Mutta koska ette ole perehtyneet Jumalan innoitettuun Kirjaan, hän on koettanut saavuttaa teidät yksinkertaisin, suorin todistuksin kiinnittääkseen huomiotanne niihin innoitettuihin sanoihin, joita ette ole totelleet, näin kehottaen teitä saattamaan elämänne sopusointuun sen puhtaitten ja ylevien opetusten kanssa." *13

2. Takaisin Raamattuun
Ellen White näki tehtäväkseen johtaa ihmisiä takaisin Raamattuun.
"Raamattuun on kiinnitetty vain vähän huomiota," hän sanoi, "ja niin Herra on antanut vähemmän valon johtaa ihmisiä suurempaan valoon." *14 "Jumalan sana riittää valaisemaan pimeimmänkin mielen, ja se on jokaisen ymmärrettävissä, joka vähänkin haluaa ymmärtää sitä. Mutta siitä huolimatta jotkut, jotka sanovat valinneensa Raamatun erityiseksi tutkistelun kohteeksi, elävät täysin ristiriidassa sen selvimpien opetusten kanssa. Sen vuoksi Jumala antaa selviä ja sattuvia todistuksia saattaakseen ihmiset jälleen sen sanan luo, jonka seuraamisen he ovat laiminlyöneet, niin että heillä ei olisi mitään millä puolustautua." *15

3. Opas Raamatun ymmärtämiseen
Ellen White piti kirjoituksiaan oppaana, joka auttaisi selkeämmin ymmärtämään Raamattua.
"Uusia totuuksia ei ole esitetty, vaan Jumala on Todistusten välityksellä yksinkertaistanut antamansa suuret totuudet, ja omalla valitsemallaan tavalla esittänyt ne ihmisille herättääkseen heitä ja painaakseen ne heidän mieleensä, ettei kenelläkään olisi mitään millä puolustautua." "Kirjoitettuja todistuksia ei ole annettu uudeksi valoksi, vaan teroittamaan ihmismieliin aikaisemmin8 annettuja innoitettuja totuuksia." *16

4. Opas Raamatun periaatteiden soveltamiseen
Monet hänen kirjoituksistaan soveltavat Raamatun ohjeita jokapäiväisen elämään. Ellen White sanoi, että häntä "käskettiin julkaisemaan yleisiä periaatteita puhein ja kirjoituksin ja samalla erikseen mainitsemaan joidenkin yksilöiden vaaroista, erehdyksistä ja synneistä, jotta kaikki saisivat varoituksia, nuhteita ja neuvoja." *17 Kristus oli luvannut seurakunnalleen tällaista profeetallista ohjausta. Ellen White huomauttikin: "Tosiasia, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa ihmisille sanansa kautta, ei kuitenkaan ole tehnyt Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta tarpeettomaksi. Päinvastoin Vapahtajamme lupasi Hengen avaamaan sanaa palvelijoilleen, valaisemaan ja selittämään sen opetuksia." *18

[Kansainvälinen adventtikirkko ja Ellen White

"Vuonna 1982 pääkonferenssin erikoiskomitea laati lausunnon Raamatun ja Ellen Whiten suhteesta. Seuraavassa poimintoja siitä:

Uskomme, että
(1) Raamattu on jumalallisesti ilmoitettu Jumalan sana ja Pyhän Hengen innoittama. (2) Uskomme, että Raamatun kaanon koostuu 66 Vanhan ja Uuden testamentin kirjasta. (3) Uskomme, että Raamattu on uskon perusta ja korkein auktoriteetti kaikissa oppiin ja elämään liittyvissä kysymyksissä. (4) Uskomme, että Raamattu on Jumalan sana ihmisten kielellä. (5) Uskomme, että Raamattu opettaa profetoimisen lahjan ilmenevän kristillisessä seurakunnassa vielä Uuden testamentin ajan jälkeenkin. (6) Uskomme, että profetoimisen lahja ilmeni Ellen Whiten sananjulistustyössä ja kirjoituksissa. (7) Uskomme, että Ellen White oli Pyhän Hengen innoittama ja hänen kirjoituksensa, jotka ovat tuon innoituksen tulosta, soveltuvat erityisesti seitsemännen päivän adventisteille ja ovat heille arvovaltaisia. (8) Uskomme, että Ellen Whiten kirjoitusten tarkoituksena on muun muassa auttaa ymmärtämään Raamatun opetuksia ja painottaa niiden soveltamista hengelliseen elämään ja moraaliin. (9) Uskomme, että Ellen Whiten profetoimisen lahjan hyväksyminen on tärkeää adventtikirkon hengelliselle kasvulle ja ykseydelle.

Emme usko, että
(1) Ellen Whiten kirjoitusten laatu tai aste eroaa Raamatun innoituksen laadusta tai asteesta. (2) Emme usko, että Ellen Whiten kirjoitukset ovat lisäys Raamatun kaanoniin. (3) Emme usko, että Ellen Whiten kirjoitukset toimivat kirkon perustuksena ja korkeimpana auktoriteettina. (4) Emme usko, että Ellen Whiten kirjoituksia voidaan käyttää opin perustana. (5) Emme usko, että Ellen Whiten kirjoitusten tutkimisella voi korvata Raamatun tutkimisen. (6) Emme usko, että Raamattua voidaan ymmärtää vain Ellen Whiten kirjoitusten avulla. (7) Emme usko, että Ellen Whiten kirjoituksissa Raamattu on selitetty tyhjentävästi. (8) Emme usko, että Ellen Whiten kirjoitukset ovat pelkästään kristillisen hurskauden tuote. (9) Emme usko, että kirjallisten lähteiden ja avustajien käyttö tekee tyhjäksi kirjoitusten innoituksen."

Ellen Whiten toimintaan kohdistuva vastustus
"Ellen White eli ja työskenteli 70 vuotta miljoonien ihmisten kriittisen katseen alla, joista suurin osa oli epäluuloisia ja jotkut avoimen vihamielisiä. Hänen vastustajansa paljastivat ja yhä paljastavat suurella tyydytyksellä hänen erehdyksiään, virheitään ja epäjohdonmukaisuuksiaan. Jumala yksin on virheetön. Hänen sanansaattajansa eivät ole sitä koskaan.

Profeettana toimiminen ei tietenkään tee ihmisestä erehtymätöntä eikä synnitöntä. Ellen White teki virheitä ja hänellä oli luonteen heikkouksia kuten muillakin ihmisillä, mutta hänen elämänsä suunta oli sellainen, että hänen kuoltuaan paikallinen ei-adventistien sanomalehti kirjoitti: "Rouva Whiten elämä oli esimerkkinä meille kaikille. -- Hän oli vaatimaton, hurskas Kristuksen opetuslapsi, joka aina kulki tekemässä hyvää." - St. Helena, California, Star, 23.7.1915."

"Ellen G. Whiten kirjoitusten vastustaminen tai niihin kohdistuva välinpitämättömyys johtuu tavallisesti seuraavista syistä: 1) Kapea-alainen lukeminen on antanut hänen opetuksestaan epätasapainoisen kuvan. 2) Hänen kirjoitusten suhde Raamattuun on ymmärretty väärin. 3) Jumalallisen innoituksen luonne on ymmärretty väärin. 4) Ei ole huomioitu aikaa eikä paikkaa, jossa neuvo on annettu. 5) Ei ole ymmärretty, että neuvojen taustalla olevat periaatteet ovat yhä ajankohtaisia. 6) Ei ole ymmärretty, että vaikka Herra antaa riittävästi todisteita, hän ei poista mahdollisuutta epäuskoon. 7) Haluttomuus luopua tavoista tai tottumuksista, jotka näyttävät olevan ristiriidassa Ellen Whiten kirjoitusten kanssa.

Profetian hengen vastustaminen vähenisi merkittävästi, jos 1) lakkaisimme käyttämästä lyhyitä lainauksia lyömäaseina toisia vastaan, 2) soveltaisimme neuvoja omalle kohdallemme tyrkyttämättä niitä muille, 3) emme esittäisi lainauksia, joiden alkuperää emme tunne, 4) emme nostaisi esille mitään Whiten lausuntoa ennen kuin olemme lukeneet kaiken, mitä hän on asiasta kirjoittanut (vaillinainen tieto voi olla vaarallisempaa kuin täydellinen tietämättömyys)." (Raamatun Sanoma, "Lahja", Kirjatoimi, 2009, s. 48,63,98.)]

Haaste uskovalle

["Eräät ihmiset harkitsivat liittymistä adventtikirkkoon. He olivat vakuuttuneet seurakunnan opetuksista tutkiessaan Raamattua, mutta Ellen Whiten suhteen heillä oli kysymyksiä. Koska maailmassa oli paljon vääriä profeettoja ja vääriä opettajia, he halusivat olla varovaisia. Pastori ymmärsi heidän huolensa ja sanoi: "Tämä teidän on ratkaistava itse Pyhän Hengen avulla. Käyttäkää aikaa hänen kirjoitustensa lukemiseen. Jotkut asiat herättävät teissä heti vastakaikua, toiset taas saattavat herättää kysymyksiä. Mutta lukekaa kirjat itse ja tehkää niistä omat johtopäätöksenne. Loppujen lopuksi hänen kirjoituksensa ovat paras todistus niiden alkuperästä."" (Raamatun Sanoma, "Lahja", Kirjatoimi, 2009, s. 92.)]

lmestyskirjan profetia, jonka mukaan "profetoimisen Henki" ilmenisi Jeesuksen todistuksessa ja Jeesuksen todistajissa maailmanhistorian viimeisinä päivinä, merkitsee haastetta jokaiselle uskovalle. Kenenkään ei tule ottaa välinpitämätöntä tai epäuskoista asennetta, vaan "koetella kaikkea" ja pitää "se mikä on hyvää". On paljon voitettavissa - tai menetettävissä - siitä riippuen, toteutammeko tätä Raamatun antamaa kehotusta. Josafat sanoi: "Luottakaa Herraan, Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita. Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, niin teidän käy hyvin" (2. Aikak. 20:20). Hänen sanansa pitävät paikkansa tänäkin päivänä.

Lähdeviitteet ja huomautukset
1. White, "A Messenger", Review and Herald, July 26, 1906, s. 8. Nimitys "Herran sanansaattaja" [the Lord's messenger] oli Jumalan Hengen innoittama (sama).

2. White, Early Writings, s. 59.
3. J. M. Peebles, "The Word Spiritualism Misunderstood", Centennial Book of Modern Spiritualism in America (Chicago,IL, National Spiritualists Association of the United States of America, 1948), s. 34.
4. B. F. Austin, "A Few Helpful Thoughts", Centennial Book of Modern Spiritualism, s. 44.
5. White, Alfa ja omega 8, s. 80,97.
6. Danielin ja Ilmestyskirjan profetioiden kirkkohistoriallisesta tulkinnasta, joka oli hallitsevassa asemassa protestanttien keskuudessa uskonpuhdistuksen ajasta 1800-luvulle asti ks. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vols. 2-4. Ks. myös lukua 12.
7. Richard Hammill, "Spiritual Gifts in the Church Today", Ministry, July 1982, s. 17.
8. Roger L. Dudley and Des Cummings, Jr., "A Comparison of the Christian Attitudes and Behaviors Between Those Adventist Church Members Who Regularly Read Ellen White Books and Those Who Do Not", 1982, s. 41,42. Tutkimus raportti, jonka suoritti Institute of Church Ministry, Andrews University, Berrien Springs, Michigan. Tutkimuksessa oli mukana yli 8 200 jäsentä 193:sta yhdysvaltalaisesta seurakunnasta.
9. Jemison, Prophet Among You, s. 208-210; Froom. Movement of Destiny (Washington, D.C., Review and Herald, 1971), s. 91-132; Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, s. 103-293.
10. White, Hengellisiä kokemuksia s. 89.
11. White, Suuri taistelu, (taskupainos) s. 11.
12. William A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement (Washington, D.C., Review and Herald, 1937), s. 30.
13. White, Testimonies, vol. 5, s. 664-665.
14. White, "An Open Letter", Review and Herald, Jan. 20, 1903, s. 15 Whiten kirjassa Colporteur Ministry, Mountain View, CA, Pacific Press, 1953, s.125.
15. White, Todistusaarteita 2, s. 279-280.
16. Sama, s. 281.
17. Sama, s. 276.
18. White, Suuri taistelu (taskupainos), s. 11.